Simply The Best

Livigwell.co.il תנאי שימוש באתר

אנא קראו בקפדנות את ההסכם המובא כאן. הוא מכיל מידע חשוב ביותר הנוגע לזכויותיכם והתחייבויותיכם, לרבות הגבלות והתניות שייתכן ויחולו עליכם.

 

 • הכרה בתנאי השימוש וקבלתם על ידי המשתמש

הסכם זה ("ההסכם") מפרט את התנאים המסדירים את דרך השימוש שלכם באתר Livigwell.co.il ובאתר ובשירותים הקשורים אליו - להלן "האתר".
שימושכם באתר זה מותנה בעמידתכם בכל התנאים, ההתניות וההודעות שהסכם זה מכיל, או מפנה אליהן, כמו גם עמידתכם בכל הסכם כתוב נוסף בינינו לביניכם. בנוסף לכך, בעת שימוש בכל השירותים ו/או התכנים המוצעים באתר זה, יהיו המשתמשים כפופים לכל התנאים או הכללים המפורסמים המתאימים לשירותים ותכנים אלה, אשר עשויים להכיל תנאים, התניות והצהרות על אי נטילת אחריות, בנוסף לאלה המופיעים בהסכם זה. כל ההנחיות והכללים הללו, לרבות אך לא מוגבל ל- מדיניות השמירה על פרטיות, של אתר Livigwell.co.il ייחשבו לחלק מהסכם זה.
המונחLivigwell.co.il, כפי שמופיע בהסכם זה, משמעו עובדיה, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות שלה.

שימוש באתר מהווה קבלה של תנאי הסכם זה. במידה ואינכם מעוניינים להיות מחויבים להסכם זה, אנא התנתקו מהאתר עכשיו. הפתרון היחיד לאי שביעות רצונכם מאתר זה ממוצרי החברה, משרותים, מתוכן, או מכל מידע אחר הזמין באתר או דרכו, הוא להפסיק את השימוש באתר, במוצרים, בשירותים, בתוכן ובמידע. ההסכם עם אתרLivigwell.co.il בנוגע לציות להסכם זה נכנס לתוקפו מיידית עם תחילת השימוש באתר.
כמו כן, הנכם מסכימים כי בשימושכם באתר אתם מצהירים כי הנכם בני 18 שנים לפחות ושאתם כשירים מבחינה חוקית להתחייב להסכם זה.
קטינים מתחת לגיל 18 אינם רשאים לעשות שימוש באתר.

אתר Livigwell.co.il שומר לעצמו את הזכות לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר חלקים מהסכם זה בכל זמן שהוא ללא הודעה מוקדמת. נוסף לכך, רשאי, אתרLivigwell.co.il לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת,לשנות או להפסיק פעילות אתר זה בכל זמן. 
אתר Livigwell.co.il יפרסם באתר כל שינוי בהסכם זה והשינוי ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו. אתם מסכימים ומכירים בכך שמוטלת עליכם האחריות לסקור תקופתית את האתר ואת ההסכם ולהיות מודעים לכל שינוי.
המשך השימוש באתר לאחר שינוי שכזה ייחשב כהכרתכם בתנאים שהשתנו והסכמתכם להיות מחויבים להם.

 • מסירת מידע לצרכי הרשמה ופרטיות

עצם ההרשמה מהווה הסכמה לכך שכל המידע הנמסר בעת תהליך ההרשמה הוא נכון ומדויק ושמידע זה יתוחזק ויעודכן כנדרש על מנת שימשיך להיות עדכני, מלא ומדויק.

כמו כן, הנך מעניק ל אתר Livigwell.co.il את הזכות לחשוף פרטי הרשמה מסוימים בפני צד שלישי.
המידע ש אתר Livigwell.co.il - מקבל דרך שימוש באתר זה, כולל פרטי הרשמה, כפוף ל- מדיניות השמירה על פרטיות, של אתר Livigwell.co.il המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 • כללי ההתנהגות באתר זה

שימושכם באתר זה כפוף לכל החוקים והתקנות הישימים, ואתם האחראים הבלעדיים לכל התוכן של התקשרויותיכם דרך אתר Livigwell.co.il שומר לעצמו את הזכות לא לפרסם כל תוכן שעל פי שיקול דעתו הבלעדי אינו עומד בתנאי הסכם זה או בכל כלל אחר באתר זה, או תוכן שלשיקול דעתו הבלעדי של אתר Livigwell.co.il הוא מזיק, פוגעני, מעורר התנגדות, מגונה, מטעה או שגוי.

אין להשתמש בגישתכם לאתר זה על מנת לפרוץ לחשבון אחר או לנסות לקבל גישה לרשת אחרת או ספק אחר שאינכם מורשים להיכנס אליו.
ייתכן שלא כל האזורים באתר יהיו זמינים לכם או למשתמשים מורשים אחרים. אין להתערב בשימושו או בהנאתו של כל אדם אחר מאתר זה או שירותים דומים לו.
משתמשים שיפרו את אבטחת המערכת או הרשת, חושפים עצמם לחבות על פי הדין האזרחי או הפלילי.

מוסכם עליכם כי אתר Livigwell.co.il רשאי לשלול את מעמדכם לקוחות VIP בכל זמן, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש, במידה והפרתם כל אחד מן התנאים המופיעים לעיל.

אתם מכירים בכך ש- אתר Livigwell.co.il עשוי לשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירת הפרות אבטחה של מערכות או רשתות באתרים אחרים ובכלל זה לשתף פעולה עם רשויות לאכיפת החוק החוקרות חשדות למעשים פליליים.

 • סימני מסחר וזכויות יוצרים

אתר Livigwell.co.il כל הזכויות שמורות 2009 ©

לצורך הסכם זה "תוכן" מוגדר, ככל מידע, תקשורת, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה, סאונד או כל חומר או שרות אחר שמשתמשי האתר יכולים לצפות בו, ובכלל זה ללא הגבלות, בלוגים או כל תוכן מקורי אחר.

בקבלתכם את ההסכם, אתם מכירים ומסכימים לכך שכל תוכן המוצג לכם באתר זה מוגן בזכויות יוצרים, כסימני מסחר, סימני שרות, פטנטים או בכל חוק או זכות קניין אחרת והינו רכושה הבלעדי של אתר Livigwell.co.il חל איסור להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם מחדש, להעלות לאתר, לפרסם באתר, לשדר או להפיץ כל מסמך או מידע מאתר זה, בכל צורה או אמצעי ללא הסכמה מראש ובכתב מ- אתר Livigwell.co.il ואתם האחראיים הבלעדיים לקבלת אישורים אלה לפני שימוש מחודש בכל חומר המוגן בזכויות יוצרים המפורסם באתר זה. כל שימוש לא מאושר בתוכן או בחומרים המופיעים באתר זה, עשוי להוות הפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל חוק ישים אחר ועשוי להוביל לעונשים על פי הדין הפלילי או האזרחי.

מבלי לפגוע או לוותר על זכויותיה של, אתר Livigwell.co.il כפי שהוצהרו להלן, ניתן להוריד ולהדפיס עותק אחד של כל דף באתר זה מכל מחשב אישי לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד, לשם לימוד אודות, הערכה או רכישה של מוצרי ®Sunrider, כל זאת בכפוף לשמירה על זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות הנכללות בתכנים שהורדתם והדפסתם. לא ניתן לכם בזאת כל אישור נוסף להדפיס, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לחלק, להעלות לאתר, להוריד מהאתר, לאחסן, להציג בציבור, לערוך שינויים, לעשות שימוש למטרות מסחריות או לשנות תכנים אלה.

אתר Livigwell.co.il אינו טוען או ערב לכך ששימושכם בחומרים שהתקבלו דרך האתר או מוצגים בו לא יפר את זכויותיו של צד שלישי. קראו את הפסקה "חומרים של המשתמש", המופיעה למטה, לתיאור ההליכים שיש לפעול לפיהם במידה וצד כלשהו מאמין שתוכן שמפורסם באתר מפר זכויות על פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכויות פרסום או כל זכות קניינית אחרת של צד אחר.

שמו של אתר Livigwell.co.il הסמל המסחרי (לוגו) שלו, מותגי המוצרים, השמות המסחריים, שמות המתחם וסימנים מאפיינים הינם סימני מסחר של ®Sunrider או אתרLivigwell.co.il ובמרבית המקרים רשומים ככאלה בארה"ב ובחו"ל. סימנים אלה מזוהים עם ®Sunrider או עם אתר Livigwell.co.il ומשויכים להם, למוצריהם ולשירותים אותם הם מספקים והם מהווים מקור מידע לציבור אודות החברה העומדת מאחורי מוצרים ושירותים אלה. למעט מקרים המצוינים במפורש בהסכם שלהלן, אין לפרש תוכן אתר זה, כמתיר במרומז או במפורש או בכל דרך אחרת רשות או זכות לעשות שימוש בכל סימן רשום המוצג באתר זה. בנוסף, האיורים הגראפיים, הלחצנים, והטקסט המופיע בעמודים אלה, הינם רכושה הבלעדי של ®Sunrider ושל אתר Livigwell.co.il אלא אם צוין אחרת ואין להעתיקם, להפיצם או להציגם ללא הסכמה מפורשת בכתב של ®Sunrider ושל אתר Livigwell.co.il אלא אם כן צוין אחרת בהסכם זה. דבר בהסכם זה לא יעניק לכם כל זכות בעלות בקניינה הרוחני של ®Sunrider או של אתר Livigwell.co.il .

 • חומרים של המשתמש

בכפוף ל מדיניות ההגנה על פרטיות, של כל תקשורת או חומר שתעבירו לאתר Livigwell.co.il או ל- ®Sunrider בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי אחר, מכל סיבה שהיא, ייחשב כחומר לא סודי שלא חלות עליו זכויות קניין. אף כי כל זכויותיכם על התקשרויות וחומרים אלה נשמרות, אתם נותנים לאתר Livigwell.co.il ול- ®Sunrider ולמורשים מטעמם זכות לא בלעדית, משולמת מראש, תמידית ובין לאומית להעתיק, להפיץ, להראות, להציג, לפרסם, לתרגם, להתאים למטרותיה, לשנות ולעשות כל שימוש אחר בתקשורות וחומרים אלה לכל מטרה ומבלי להתחשב בצורה ובאמצעי התקשורת (המוכר כיום או שעדיין אינו מוכר כיום) שבה ישמשו תקשורות או חומרים אלה.

אנא אל תגישו ל- אתר Livigwell.co.il כל מידע, בבעלותכם או בבעלות צד שלישי, שהוא סודי או חלות עליו זכויות קניין, או כל מידע שלא נתבקש לגבי רעיון או הצעה עסקית, אלא אם קיימת הסכמה הדדית אחרת בכתב ביניכם לבין אתר Livigwell.co.il .

אתר Livigwell.co.il מכבד את קניינם הרוחני של אחרים ומבקשת גם מכם לכבדו. אם אתם או כל משתמש אחר באתר מאמינים שפרסום כלשהו באתר זה הפר את זכויות היוצרים, הסמל המסחרי או כל זכות קניין אחרת שלכם, עליכם לשלוח הודעה מפורטת ל אתר Livigwell.co.il - דרך topazshl@gmail.com.
כל הודעה על הפרת זכויות יוצרים תוגש בהתאם לאופן המופיע בחוק , יש באפשרות אתר Livigwell.co.il להוריד מיד את החומרים המפרים זכויות לכאורה מאתר זה מבלי לשאת כל חבות חוקית כלפיכם או כלפי כל צד אחר. ייתכן שטענתכם להפרת זכויות יוצרים תוגש למפר לכאורה, שבאפשרותו לספק הודעה נגדית תוך שימוש ב- DMCA. שימו לב,®Sunrider לא תשמש כמתווכת/בוררת או תכריע בכל צורה אחרת בעניין הפרת זכויות לכאורה. תפקידה היחיד של 
®Sunrider בסכסוך מסוג זה יהיה להסיר חומר המפר זכויות (כפי שייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך). במידה ותטעו מהותית בטענתכם על הפרת זכויותיכם, ייתכן שתחויבו בתשלום נזקים (כולל הוצאות ושכר טרחה של עורכי דין).

 • אתרי אינטרנט של בעלי עסק עצמאיים

בעלי עסק עצמאיים רשאים להיות בעלי אתר משלהם. זו אחריותו הבלעדית של כל בעל עסק עצמאי להבטיח שתוכן האתר שלו מדויק ותואם לחלוטין את כללי המדריך העסקי של ®Sunrider ואת כל החוקים והתקנות הפדראליים, המדינתיים והמקומיים הישימים. ®Sunrider מכחישה כל אחריות הנובעת מאתרים של בעלי עסק עצמאיים או קשורה אליהם בכל דרך.

 • אחריות

כל המידע והמסמכים המוצגים באתר זה מסופקים "כמות שהם" (As Is) ו"כמות שהם זמינים" (As Available), ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או מרומזת, לרבות אך ללא הגבלה לאחריות משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, ציפייה לפרטיות או אי הפרת זכויותיה הקנייניות של ®Sunrider. ושל אתר Livigwell.co.il מבלי לפגוע באמור לעיל ®Sunrider ואתר Livigwell.co.il אינם מתחייבים ש: (א) השירותים והחומרים המוצעים באתר זה או דרכו יספקו את צרכיכם, (ב) שירותים ומוצרים אלה יסופקו באופן רציף, דייקני, מאובטח וללא טעויות, (ג) בעקבות שימוש בשירותים ובמוצרים אלה יתקבלו תוצאות יעילות, מדויקות או אמינות, או (ד) איכותם של השירותים, המוצרים או המידע שתרכשו או תקבלו מאתר זה, מ- ®Sunrider או מחברות הבת שלה יענה על ציפיותיכם או יהיה חף מטעויות, השמטות, אי התאמות או פגמים.

®Sunrider והאתר Livigwell.co.il עושים מאמץ סביר כדי לכלול מידע מדויק ומעודכן באתר זה. יחד עם זאת ®Sunrider והאתר Livigwell.co.il שומרים לעצמם את הזכות לשנות, להוסיף, להסיר, לשפר או לעדכן את המידע באתר זה, כולל את תנאי הסכם זה, ללא הודעה מוקדמת ומבלי חבות לנזקים שייגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצרה מטעויות, השמטות, אי התאמות או פגמים. מוסכם עליכם שכל ביקור באתר זה יהיה כפוף להסכם העדכני. ישנם אזורי שיפוט שאינם מתירים את הוצאתם של תחומי אחריות מסוימים מחוץ להסכם ולכן ייתכן שהוצאת תחומי האחריות שלעיל אינה חלה עליכם.

®Sunrider מכחישה מפורשות כל טענה, מצג, הבטחה, אחריות שניתנו על ידי בעלי עסק עצמאי או לקוחות, הנוגעים ל- ®Sunrider או למוצריה, מלבד מידע המסופק בספרות רשמית של ®Sunrider, על תוויות המוצרים או באתר זה. ®Sunrider אוסרת מפורשות על בעלי העסק העצמאי שלה ולקוחותיה לטעון כל טענה שאינה מאושרת או להצהיר הצהרות שאינן מאושרות בנוגע לאחריות, והיא אינה אחראית ואינה נושאת בחבות להצהרותיהם.

בעלי העסק העצמאיים של ®Sunrider הינם קבלנים עצמאיים. ®Sunrider מאשרת לבעלי העסק העצמאי להפנות אנשים לאתר זה לשם קבלת מידע אודות ®Sunrider ומוצריה. הקישורים אותם אישרה ®Sunrider, העשויים להופיע באתרים של בעלי עסק עצמאיים ולהכיל הפניות כלשהן, אינם מהווים הסכמה או אישור מצד ®Sunrider לכל הצהרה או התנהלות עסקית מצד בעלי העסק העצמאיים של ®Sunrider או כל מצג או אחריות אחרים, פרט לאלה הנמצאים בספרות הרשמית של ®Sunrider, בתוויות המוצרים או באתר זה.

ההצהרות אודות תוספי התזונה של ®Sunrider לא נבדקו ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי. תוספי התזונה של ®Sunrider לא נועדו לאבחן, לטפל, לרפא, להקל או למנוע מחלות כלשהן או את התסמינים שלהן.

העדויות הניתנות לגבי מוצרים וההזדמנויות העסקיות באתר זה משקפות את התנסויותיו הממשיות של כל פרט והן אנקדוטות בלבד.

 • הגבלת חבות

אתם נוטלים על עצמכם את הסיכון לכל נזק או פגיעה שיגרמו משימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר זה ®Sunrider ואתר Livigwell.co.il אינם נוטלים אחריות או חבות לכל נזק או פגיעה שיגרמו, לרבות אך לא מוגבל, לכל כישלון בביצוע, שגיאה, השמטה, הפרעות, פגמים, עיכוב בפעולה או בהעברת הנתונים, וירוס מחשבים, גניבה, שינויים או השמדה של תוכן האתר עקב גישה שאינה מאושרת או כל נפילה בקו תקשורת כאשר הנכם מקושרים לאתר זה או בעת הורדת תכנים כלשהם מאתר זה, בטענה של הפרת חוזה, גרימת נזק, רשלנות, או כל עילת תביעה אחרת ®Sunrider ואתר Livigwell.co.il לא יהיו אחראים, בכל מקרה שהוא, לכל נזק מיוחד, מקרי, ישיר, עקיף, כלכלי, נסיבתי או נזקים אחרים שאתם עלולים לספוג, כולל אך ללא הגבלה לכל אובדן רווחים, פגיעה בעסק או אובדן נתונים הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא לגישתכם ו/או שימושכם באתר זה או במידע הכלול בו, גם אם ידעה ®Sunrider ואתר Livigwell.co.il מראש על הסיכוי לנזקים מסוג זה. חלק מאזורי השיפוט אינם מתירים ביטול הגבלת אחריות לנזק מקרי, תוצאתי כך שייתכן וההגבלה הנזכרת לעיל אינה חלה עליכם.

 • קישורים ו"שתילת טקסט"

במקרה בו אדם או ישות משפטית ייצור קישור בין כל דף מאתר זה לכל דף אינטרנט או אתר אינטרנט אחר, אותו קישור אינו משקף כל הסכמה או אישור מצד ®Sunriderואתר Livigwell.co.il לכל הצהרה או התנהלות עסקית של אותו אדם או ישות משפטית, ו ®Sunrider ואתר Livigwell.co.il - לא ישאו באחריות לכל הצגה או טענה, העלולה להיות מוצגת ע"י אותו אדם או ישות משפטית אודות אתר Livigwell.co.il או ®Sunrider או מוצרי החברה, פרט לאלה המופיעים בספרות הרשמית של®Sunrider, בתוויות המוצרים או באתר זה ו- ®Sunrider אינה אחראית או נושאת בחבות לטענות מסוג זה.

®Sunrider אינה אחראית לכל קישור המוצב בכל אתר שהוא המקושר לאתר זה או כאשר כל חלק מאתר זה קושר לאתר אחר. בנוסף ®Sunrider ואתר Livigwell.co.ilאינם אחראים לאתרי אינטרנט אחרים בהם נשתל כל חלק שהוא מאתר האינטרנט של ®Sunrider או של אתר Livigwell.co.il , ®Sunrider ואתר Livigwell.co.ilאינם מספקים הרשאה ואינם טוענים כי שימושכם בתכנים המוצגים באתר זה לא יפרו זכויות של צד שלישי שאינו בבעלות ®Sunrider או אחד מסניפיה או אתרLivigwell.co.il.

השימוש בסמלי ®Sunrider, בסמלי אתר Livigwell.co.il בכתובת האתר או בכל אמצעי אחר ליצור קישור מאתרי אינטרנט אחרים אל כל דף שהוא באתר זה או "שתילת" (Framing) כל דף או חלק מאתר זה באתרי אינטרנט אחרים אסור בתכלית האיסור, למעט כאשר שימוש כזה הותר במפורש ובכתב על ידי ®Sunriderאו אתרLivigwell.co.il.

 • פיצוי ושיפוי

הנכם מתחייבים לשפות את ®Sunrider, ואת אתר Livigwell.co.il להגן ולפטור מאחריות את אתר Livigwell.co.il ואת ®Sunrider וסניפיה, לרבות סוכניה, עובדיה, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות שלה מכל תביעות צד שלישי, הפסדים, חבות, נזקים ו/או הוצאות (לרבות תשלום שכר טרחה והוצאות של עורך דין) הנובעים או הקשורים לכניסתכם או שימושכם באתר, הפרתכם את תנאי ההסכם שלהלן, או הפרה שלכם או של משתמש אחר בחשבונכם בעניין קניין רוחני או זכותו של כל אדם או ישות משפטית אחרים. אתר Livigwell.co.il או ®Sunrider תיידע אתכם מיידית באשר לכל תביעה, אבדן, חבות, נזק או הוצאות שכאלה ותספק לכם סיוע סביר בהגנה בפני תביעות אבדן, חבות, נזק או הוצאות שכאלה כאשר ההוצאות יחולו עליכם. בנוסף לכך , ®Sunrider ואתר Livigwell.co.il שומרים לעצמם את הזכות, כאשר ההוצאות יחולו עליה, לקבל שליטה והגנה מלאה בכל עניין אחר פרט לעניין הכפוף למתן פיצויים מצדכם. במקרה כזה, תשתפו פעולה עם ®Sunrider ועם אתר Livigwell.co.il בכל טענת הגנה זמינה.

 • אבטחה ומספר זיהוי אישי, שם משתמש וסיסמא

אתם האחראים הבלעדיים לשמירה על סודיות הסיסמא והחשבון שלכם ולכל ההצהרות הנאמרות והמעשים או המחדלים המתרחשים תוך שימוש במספר הזיהוי, שם המשתמש והסיסמא שלכם. לפיכך, עליכם לנקוט בצעדים שיבטיחו שלאנשים אחרים לא תהיה גישה למספר הזיהוי, שם המשתמש והסיסמא שלכם. איש מצוות העובדים שלאתר Livigwell.co.il לעולם לא יבקש מכם את הסיסמא שלכם.

 • הפסקת השימוש

מוסכם עליכם כי אתר Livigwell.co.il רשאי לבטל או להשהות את גישתכם לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, עם או ללא כל הודעה מוקדמת ומכל סיבה, לרבות וללא הגבלה, הפרת הסכם זה. כל חשד למעשה הונאה, שימוש בלשון גסה או פעולה האסורה על פי דין יהווה עילה לסיום הקשר שלכם עם אתרLivigwell.co.il וייתכן ויופנה לרשויות אכיפת החוק המתאימות. עם ביטול או השהיית גישתכם לאתר, ללא חשיבות לסיבה, זכותכם להשתמש בשירותי האתר מופסקת באופן מיידי. אתם מסכימים ומכירים בכך כי באפשרות אתר Livigwell.co.il לבטל את הפעילות או למחוק את חשבונכם ואת כל המידע והקבצים הקשורים בחשבונכם ו/או לחסום כל גישה עתידית מצדכם לקבצים, למידע או לאתר הנ"ל. אנו לא נשא באחריות לכל תביעה ו/או טענות מצדכם או מצד שלישי עבור כל נזק שנגרם מהפסקת או השהיית חשבונכם או כל פעולה שננקטה על ידי אתר Livigwell.co.il בהקשר לכך. כל חלק בהסכם זה, לרבות חבותכם בעניין חשבונות שטרם שולמו, יישאר בתוקף גם לאחר כל סיום התקשרות.

 • חוק וסמכות שיפוט ישימים

בעצם כניסתכם לאתר, הן אתם והן אתר Livigwell.co.il מסכימים כי כל תביעה ו/או טענה הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו יפוקחו וייושבו על פי חוקי מדינת ישראל. שני הצדדים מסכימים כי כל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשור בו, אשר לא ניתן לפתרה בדרך של משא ומתן תהיה נתונה באופן בלעדי לסמכות השיפוטית המתאימה של בית המשפט בתל אביב - יפו.

 • ההסכם במלואו

הסכם זה מהווה את ההסכם כולו ואת ההבנה ביניכם לבין אתר Livigwell.co.il בנוגע לנושא זה ובאים במקום כל ההסכמות וההבנות הקודמות בין הצדדים בהתאם לזה. אין לשנות, לתקן או להוסיף להסכם זה על ידי שימוש בכל מסמך אחר. כל ניסיון לשנות, לתקן או להוסיף להסכם זה או להזמין מוצרים או שירותים הכפופים לתנאים שונים או נוספים, בטל ואינו בר תוקף, אלא אם נחתם הסכם אחר בכתב ביניכם לבין אתר Livigwell.co.il במידה ותכני האתר או הקשור אליו יסתרו או לא יתאמו את תנאי הסכם זה, תינתן קדימות לתנאי הסכם זה.

 • שונות

בכל פעולה משפטית שתינקט על מנת לאכוף הסכם זה, יהיה הצד המנצח זכאי לכיסוי ההוצאות ושכר טרחת עורך הדין. כל תביעה משפטית מצדכם כנגד אתרLivigwell.co.il תוגש תוך שנה מיום העילה לתביעה, שאם לא כן, תהיה בטלה ומבוטלת.

אין באפשרותכם להעביר את חובותיכם וזכויותיכם תחת הסכם זה לכל צד שלישי. כל ניסיון או כוונה לעשות זאת יהיו בטלים ומבוטלים. אתר Livigwell.co.il רשאי להעביר את חובותיה וזכויותיה לפי הסכם זה.

אתם מסכימים לא למכור, למכור מחדש, להפיק מחדש, לשכפל, להעתיק או להשתמש בכל חלק של אתר זה לכל מטרה מסחרית, או למכור או לתת גישה כלשהי לאתר זה לכל צד שלישי.

נוסף לכל פטור המצוי בחוק, תהיה ®Sunrider ו/או אתר Livigwell.co.il פטורים מחבות חוקית על אי משלוח או עיכוב במשלוח מוצרים ושירותים הזמינים דרך אתר זה, הנובעים מכל מאורע שאינו נתון במידה סבירה לשליטתה של ®Sunrider, ו/או אתר Livigwell.co.il בין אם היה צפוי על ידה או לא, לרבות אך ללא הגבלה לשביתה, מלחמה, שרפה, תאונה, תנאי מזג אוויר קשים, חוסר יכולת לספק תחבורה, תקנה או פעולה ממשלתית, פעולת טרור (פעולה ממשית או איום לפעולה), או כל פעולה או אירוע שאינם ניתנים במידה סבירה לשליטתה של ®Sunrider, ו/או אתר Livigwell.co.il בין אם הם דומים לאירועים המוזכרים לעיל ובין אם לא.

והיה ויקבע כי חלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי חלק זה יפורש באופן התואם את החוק הישים על מנת לשקף בצורה הטובה ביותר את כוונתם המקורית של שני הצדדים וכל שאר החלקים או התנאים בהסכם זה יישארו בתוקפם. כל ויתור בעניין הפרה של כל תנאי בהסכם זה לא ייחשב כויתור בעניין הפרה קודמת, שמתרחשת בו זמנית, או עוקבת של תנאי זה או כל תנאי אחר בהסכם זה. ויתור יהיה בר תוקף רק אם יערך בכתב וייחתם על ידי נציג מורשה של הצד המוותר.

 • פרשנות

הטקסט המקורי של הסכם זה נכתב באנגלית וכל תרגום ופירוש שלו יתבסס על הטקסט המקורי באנגלית. במקרה של סתירה בין תרגומים שונים של הסכם זה או של כל הודעה או התניה הקשורים אליו, הטקסט המקורי באנגלית הוא הקובע.

 • שאלות או תגובות

במידה ויש לכם שאלות או תגובות על האתר Livigwell.co.il או על ההסכם הזה, אנא צרו איתנו קשר דרך topazshl@gmail.com

Livigwell.co.il תנאי שימוש באתר